U vreme kada globalizacija, digitalizacija i značajne promene regulatornog okvira zahtevaju od kompanija brzu reakciju i prilagođavanje poslovanja svim promenama, veoma bitan segment u procesu prilagođavanja jeste usmerenost na rizike. Odnos menadžmenta prema sistemu upravljanja rizicima i adekvatna strategija razvoja tog sistema, direktno utiču na stabilan razvoj svake kompanije i brzo prilagođavanje promenama u poslovnom okruženju.

Svaka promena regulative, značajnija dešavanja na tržištu ili reorganizacija i optimizacija poslovanja, zahtevaju kvalitetnu identifikaciju i procenu rizika koje te promene nose. Ukoliko kompanija pravovremeno prepozna rizike kojima može biti izložena, proceni njihov potencijalni uticaj na poslovanje i utvrdi mehanizme kojima će tim rizicima upravljati, proces prilagođavanja promenama daleko je lakši i sigurniji.

Kako bismo dali podršku kompanijama u izgradnji kvalitetnog sistema upravljanja rizicima i izgradnji adekvatnog sistema internih kontrola - mehanizma za upravljanje rizicima, nudimo sledeće vrste usluga:

Naše usluge

Analiza uspostavljenog sistema upravljanja rizicima na nivou kompanije

Procena izloženosti kompanije rizicima i analizu sistema internih kontrola kojima se rizicima upravlja

Ocena sistema korporativnog upravljanja u smislu adekvatno definisane uloge menadžmenta i svih zaposlenih u sistemu internih kontrola i upravljanja rizicima

Ocena sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, i poslovanja sa subjektima pogođenim međunarodnim sankcijama

Konsalting u pogledu prilagođavanja poslovanja klijenta regulatornim zahtevima (COMPLIANCE AKTIVNOSTI)

Savetodavne usluge u oblasti zaštite informacija, zaštite privatnosti i podataka o ličnosti - ključnih oblasti značajnih za zaštitu reputacije kompanije

Saveti u oblasti zaštite potrošača / Sistema upravljanja prigovorima klijenata

Saveti u pogledu upravljanja rizicima koji se odnose na poveravanje poslova trećim licima (OUTSOURCING), upravljanja procesima razvoja i plasiranja proizvoda i usluga kompanije

Konsalting u domenu optimizacije poslovnih procesa

Pomoć u procesu širenja svesti zaposlenih o strategiji upravljanja rizicima, promenama poslovanja i usklađivanju sa propisima u svim oblastima, o integritetu i etici, kroz organizovanje obuka, radionica i ostalih vidova komunikacije o promenama i prilagođavanjima


Kroz analizu procesa i komunikaciju sa vama, procenićemo sve vaše potrebe i u saradnji sa iskusnim profesionalcima i advokatskim kancelarijama, omogućiti i ostale pravne usluge koje su vam potrebne.